Zrealizowane projekty

O nas

Nasze technologie

Usługi

Kontakt

Recovery Carbon Black

 

Jednym z głównych surowców prócz kauczuku, jakie są niezbędne do produkcji wyrobów gumowych w tym opon samochodowych, są sadze techniczne inaczej Carbon Black (CB), bowiem w wyrobach gumowych jak i w każdej oponie znajduje się go ok. 40% wagowo w stosunku do całkowitej masy wyrobów gumowych i/lub opon.

Według szacunków Instytutu Przemysłu Gumowego zapotrzebowanie przemysłu krajowego na sadze wynosi co najmniej 230 tysięcy ton rocznie, przy czym nie można wykluczyć, że może to być nawet 280 tysięcy ton. Według szacunków krajowi producenci zapewniają około 20% całkowitego zapotrzebowania na sadze techniczne w Polsce. Reszta zapotrzebowania jest zaspakajana importem, w którym największy udział ma import z kierunków wschodnich - z Rosji i z Ukrainy oraz z krajów Unii Europejskiej. Poniższa tabela przedstawia wielkość importu sadz technicznych do Polski według GUS.

 

 

Wychodząc więc  na  przeciw  oczekiwaniom  rynku,  ale  i  mając  na uwadze szeroko  pojętą  ochronę środowiska, Zespól pod kierownictwem Dr inż. Marka Pilawskiego opracował Technologie Modyfikacji Sadzy Popirolitycznej do Postaci Carbon Black. Technologia ta pozwala z "surowej sadzy popirolitycznej", powstałej w wyniku prowadzenia procesu pirolizy zużytych opon samochodowych, uzyskać pełnowartościową sadzę techniczną (Recovery Carbon Black, Recykled Carbon Black) o parametrach odpowiadającym sadzom z grupy N 550 oraz N 765.

Istotną zaletą opracowanej Technologii jest możliwość selektywnej eliminacji poszczególnych grup tlenkowych jakie zawarte są w tzw. "popiele", na który w istocie składają się dodatki jakie użyte zostały w trakcie produkcji opon.

Po zakończeniu prac badawczych nad Technologią Modyfikacji wytworzone zostały trzy partie próbne Recovery Carbon Black o nazwie handlowej Ekko Carbon M1/P45, M1/P45-1 i M1/P63, których próbki poddane zostały badaniom w celu określenia ich parametrów oraz właściwości. Prócz badań sadz M1/P45, M1/P45-1 i M1/P63 wykonane zostały badania wulkanizatów, w których napełniaczem była sadza Ekko Carbon M1/P45-1. 

 

W poniższej tabeli zamieszczone zostały podstawowe parametry sadzy Ekko Carbon M1/P45-1:

 

 


Wyniki badań zestawione w Tabelach zamieszczonych powyżej wykonane zostały w laboratoriach: Continental Carbon, IPGSid Richardson.

 

 

W niżej podanej tabeli zamieszczone zostały natomiast parametry charakteryzujące właściwości wulkanizatu gdzie napełniaczem była sadza Ekko Carbon M1/P45:

 

 

Continental Carbon Analysis Report

 

 

W ciągłym procesie technologii modyfikacji sadzy pirolitycznej do postaci Recovery Carbon Black uzyskuje się odpopielenie (eliminacje substancji mineralnych) zawartych w sadzy pirolitycznej z poziomu ok. 20% do poziomu ok.  0,3% wagowo, czyli znacznie poniżej wartości wskazanych w normach ASTM dla sadz piecowych i termicznych. Najlepszym wynikiem jaki udało się uzyskać w trakcie prowadzonych prac była zawartość substancji mineralnych na poziomie 0,1%.

 

Poniżej - wykresy TGA dla próbki sadzy M1N i M1/P45 o zawartości substancji mineralnych = 0,3%:

 

 

Poniżej - wykresy obrazujące trzy podstawowe parametry sadzy Recovery Carbon Black M1/P45 oraz ich zestawienie na tle sadz klasyfikowanych przez  ASTM:

 

 

Poniżej - wykresy obrazujące, w pierwszym przypadku "miejsce" w którym klasyfikuje się sadza Recovery Carbon Black M1/P45 biorąc pod uwagę liczbę jodową i DBP na tle klasyfikacji sadz według ASTM. W drugim i trzecim, zaś wykres obrazuje, pięć  podstawowych parametrów wulkanizatów w których jako napełniacz użyte zostały handlowe sadze techniczne Firmy Cabot oraz sadza Recovery Carbon Black M1/P45 i sadza N 550 jako wzorzec.

 

 

Wyniki badań udowodniły i również udokumentowały po raz pierwszy w Polsce, w Europie i na świecie, że z sadzy popirolitycznej powstałej w wyniku prowadzenia procesu pirolizy zużytych opon samochodowych można skutecznie wytwarzać pełnowartościową sadzę techniczną - Carbon Black. Ta nowa technologia prowadzi do wdrożenia w praktyce zasad recyklingu cyrkulacyjnego odpadów. W wyniku wdrożenia  tego rodzaju recyklingu powstają "zamknięte obiegi materiałowo - energetyczne w systemie gospodarowania odpadami", w tym przypadku zużytymi oponami samochodowymi. Powstała też zupełnie nowa grupa sadz technicznych - Recovery Carbon Black lub też Recykled Carbon Black. Wdrożenie tej technologii walnie przyczyni się również do ograniczenia emisji CO2 albowiem aby wytworzyć obecnie 1 Mg sadzy technicznej do atmosfery emitowane jest 2,5 Mg dwutlenku węgla - CO2.

 

Poniżej struktura kosztów modyfikacji sadzy pirolitycznej do postaci Carbon Black:

 

 

 

 

Lp.

Zgłoszenie

z dnia

Tytuł

1

Nr 87437

26.09.1977

Ciekłokrystaliczny

analogowy wskaźnik napięcia

2

Nr 95561

16.05.1978

Układ generatora

napięcia sinusoidalnego o elektrycznie starowanej amplitudzie napięcia właściwego

3

Nr 95561

5.09.1978

Ciekłokrystaliczny

analogowy wskaźnik wielkości fizycznych

4

Nr 103593

17.12.1979

Pyroelektryczny detektor

5

Nr 103899

17.12.1979

Elektrooptyczny układ do pomiaru wysokich napięć, zwłaszcza

napięć impulsowych

6

Nr 106489

24.11.1980

Elektrooptyczny układ mnożący

7

Nr 109592

22.10.1982

Magnetoindukcyjny przetwornik prędkości

8

Nr 120794

10.02.1984

Układ do pomiaru

chwilowej wartości kąta przesunięcia fazowego pomiędzy dwoma przebiegami napięć

 

9

Nr 38176

20.08.1984

Gniazdo wtykowe instalacji elektrycznej

10

Nr 148313

23.05.1990

Interferometr laserowy o dużej rozdzielczości

11

Nr 148492

8.10.1990

Układ programowanego źródła prądu stałego

12

Nr 182689

07.03.1997

Sposób i urządzenie do termicznej przeróbki polimerów węglowodorowych

13

P-318841

07.03.1997

Elektrolizer

14

P-318842

07.03.1997

Sposób utylizacji odpadów, zwłaszcza komunalnych

15

P-318843

07.03.1997

Sposób utylizacji

odpadów i ekologiczny blok do utylizacji

odpadów

16

P-319711

28.04.1997

Sposób i urządzenie do termicznej utylizacji odpadów komunalnych

17

P-322233

22.09.1997

Urządzenie do rekultywacji wód stojących przez napowietrzanie

18

Nr 187669

15.12.1998

Sposób i urządzenie do termicznego i termokatalitycznego przekształcania materii, zwłaszcza utylizacji odpadów

19

P-337077

12.09.1999

Urządzenie do suszenia osadów ściekowych

20

P- 344130

27.11.2000

Urządzenie do zmiany energii nurtu rzek nizinnych na energię elektryczną i sieć

elektryczna połączeń takich urządzeń

21

P - 346438

14.03.2001

Urządzenie do prowadzenia procesów

 

 

 

 

termicznych i sposób prowadzenia procesów termicznych

22

P - 352341

20.02.2002

Sposób ciągłego przetwarzania

odpadów z tworzyw

sztucznych, zwłaszcza poliolefinowych i linia produkcyjna do

ciągłego przetwarzania odpadów z tworzyw

sztucznych, zwłaszcza poliolefinowych

23

P-354687

24.06.2002

Układ do destylacji substancji organicznych i sposób destylacji substancji organicznych

24

P-354688

24.06.2002

Sposób ułożenia katalizatora lub mieszaniny

katalizatorów w przestrzeni reakcyjnej, zwłaszcza reaktorów i destylarek

25

P-365152

23.12.2002

Sposób i urządzenie do wytwarzania chłodu

26

P-365152

12.02.2004

Sposób wytwarzania paliw

wieloskładnikowych

27

P-365399

19.02.2004

Przenośnik śrubowy

28

P-365400

19.02.2004

Układ do destylacji olejów mineralnych i spożywczych oraz gliceryny i innych

węglowodorów ciekłych oraz sposób destylacji olejów mineralnych i

spożywczych oraz gliceryny i innych węglowodorów ciekłych

29

P-365401

19.02.2004

Sposób suszenia materiałów organicznych,

zwłaszcza biomasy i urządzenie do suszenia materiałów

 

 

 

 

organicznych, zwłaszcza biomasy

30

P-365508

23.02.2004

Wskaźnik położenia

31

P-365509

23.02.2004

Zawór spustowy

32

P-368009

14.05.2004

Mieszadło

33

P-368334

02.06.2004

Układ do niszczenia odpadów organicznych i nieorganicznych

34

P- 371612

07.12.2004

Sposób i urządzenie do termicznego i termokatalitycznego przetwarzania odpadów

35

Nr 210734

02.10.2006

Dynamiczna destylarka

36

Nr 212226

31.05.2006

Destylarka

37

P-384665

11.03.2008

Sposób i urządzenie do wygarniania zużytego katalizatora i

nieczystości z reaktorów

38

P-384666

11.03.2008

Sposób i układ energetycznego wykorzystania gazów poprocesowych

39

P-384667

11.03.2008

Dozownik

40

P- 385301

29.05.2008

Urządzenie do pirolizy odpadowych tworzyw sztucznych

41

P-388301

17.06.2009

Reaktor plazmowy

42

P-388302

17.06.2009

Sposób i urządzenie do uzdatniania paliw

ciekłych, zwłaszcza komponentów paliw ciekłych

43

P-389373

23.10.2009

Sposób i urządzenie do recyklingu i

przekształcania molekularnego materii, zwłaszcza odpadów

 

44

P-390056

28.12.2009

Urządzenie do termokatalitycznej destylacji materiałów organicznych,

zwłaszcza odpadowych tworzyw sztucznych

45

P-391440

07.06.2010

System zagospodarowania odpadów oraz sposób zagospodarowania odp.

46

P-391859

16.07.2010

Sposób wytwarzania

masy asfaltowej i układ do wytwarzania masy asfaltowej

47

P-402302

29.12.2012

Reaktor prowadzenia procesów termicznych i sposób prowadzenia procesów termicznych

48

P-411170

05.02.2015

Reaktor pirolityczny

49

P-416254

24.02.2016

Chłodnica destylacyjna

50

P-416256