Zrealizowane projekty

O nas

Nasze technologie

Usługi

Kontakt

Pogłębiona piroliza 

Przedstawione rozwiązanie podlega ochronie patentowej

Zalegające w środowisku zużyte opony samochodowe są problemem prawie we wszystkich krajach na świecie. Do tej pory świat nie znalazł właściwego rozwiązania tego problemu.

Do chwili obecnej do produkcji nowych opon samochodowych używa się sadzy technicznej nazywanej na rynkach światowych i europejskim Carbon Black. Na całym świecie na Carbon Black obowiązują Normy Amerykańskie ASTM. W skład każdej opony wchodzi 40% wagowo sadzy technicznej Carbon Black.

Aktualnie Carbon Black wytwarza się tzw. metodami piecową i/lub termiczną polegającącymi na odbieraniu drobin niespalonego węgla (sadzy) powstających w procesie półspalania paliw kopalnych, a więc w procesie spalania tych paliw w niedoborze tlenu atmosferycznego. Taki proces wytwarzania Carbon Black jest szkodliwy dla środowiska, gdyż w procesie niepełnego i niezupełnego spalania paliw emitowane są do atmosfery substancje szkodliwe. Z drugiej zaś strony to niedopalone paliwo kopalne w postaci Carbon Black składowane jest wraz z zużytymi oponami samochodowymi w środowisku stanowiąc dla niego następne duże zagrożenie. Problemy te rozwiązuje opracowana przez nas Technologia Modyfikacji Sadzy Popirolitycznej do Postaci Carbon Black.

Wyżej wymieniona technologia jest technologią dwuetapową. W pierwszym etapie zużyte opony poddawane są procesowi pirolizy, w wyniku której powstaje w ilości ok. 40% wagowo w stosunku do masy opon surowa sadza popirolityczna. Surowa sadza popirolityczna, nie poddawana dalej zabiegom technologicznym, jest odpadem. W naszej Technologii Modyfikacji tej sadzy jest ona surowcem do rynkowego produktu – sadzy technicznej – zwanej w tym przypadku Recovery Carbon Black. Recovery Carbon Black powstaje w ilości ok. 30% masy zużytej opony samochodowej.

Ta nowatorska Technologia Modyfikacji Sadzy Popirolitycznej do Postaci Recovery Carbon Black po raz pierwszy na świecie wdraża proces recyklingu cyrkulacyjnego zużytych opon samochodowych. W tym procesie Recovery Carbon Black – nazwa handlowa „Ekko Carbon” - wytworzony ze starych opon wykorzystywany jest do produkcji opon nowych.

Technologia Modyfikacji Sadzy Popirolitycznej do Postaci Recovery Carbon Black jest technologią przyjazną dla środowiska, gdyż : 

  • nie zużywa paliw kopalnych,
  • nie jest źródłem emisji substancji szkodliwych do atmosfery,
  • rozwiązuje problemy składowania w środowisku zużytych opon samochodowych. 

 

Nasz wysokoefektywny energetycznie i wydajnościowo proces prowadzenia pirolizy zużytych opon samochodowych oraz Technologia Modyfikacji Sadzy Popirolitycznej do Postaci Recovery Carbon Black zgłoszone zostały do ochrony patentowej.

 

Materiały informacyjne/ofertowe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W wyniku prowadzonych prac nad technologią i urządzeniami do pogłębionej pirolizy zużytych opon samochodowych nie tylko dokonano doboru urządzeń wchodzących w sklad linii technologicznej oraz opracowano nowatorski proces technologiczny lecz również przeprowadzono wiele próbnych procesów technologicznych pirolizy, w wyniku których pozyskano surową sadzę pirolityczną.

Surowa sadza pirolityczna w naszym procesie technologicznym jest surowcem produkcyjnym wykorzystywanym do produkcji Recovery Carbon Black. Była ona przekazywana do badań laboratoryjnych celem określenia parametrów i właściwości wyjściowych tego rodzaju surowca produkcyjnego.

Wyniki badań laboratoryjnych dwóch próbek surowej sadzy pirolitycznej, o numerach odpowiednio 0-062 i 0-073, które posłużyly nam do opracowania Technologii Modyfikacji Sadzy Popirolitycznej do Postaci Carbon Black, przedstawiono poniżej.

 

Wyniki badań próbek 0-062 i 0-073:

 

 

 

 

Instalacja do pirolizy zużytych opon samochodowych

Used car tyres pyrolisis plant

Opinia o technologii

Rap. 28-LP-2017

Rap. 20-LG-2017

Rap. 40-LK-2017